بیمه تمام عمر آخرین هدیه ای است که والدین به فرزند خود می دهند. پدر و مادر با پرداخت حداقل حق بیمه در مقاطع 5، 10 یا 15 ساله خود را به صورت مادام العمر به نفع فرزندان تحت پوشش بیمه تمام عمر قرار می دهند  .

 16