مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت

شعبه مرکزی: 

میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، شماره هفت

کد پستی : 17911-15147
تلفن تماس : 41363000
فکس مدیریت : 88731183
فکس دبیرخانه : 88506175
پست الکترونیک : info@melico.ir