سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات

 

اعطای پاداش و جبران خدمات بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت و تصویب هیأت مدیره بر مبنای سودآوری شرکت و رعایت سنجش عملکرد کارکنان صورت می گیرد.