تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی

در سال 1395 شرکت تراز مشارکت در منافع بیمه‌گذاران بیمه زندگی را نداشته ولی در سال 1396 بر اساس محاسبات سود سرمایه‌گذاری میزان درصد سود از محل مشارکت در منافع از محل ذخایر ریاضی به میزان 21% محاسبه گردیده است. که پس از کسر سود ثابت و حق مدیریت به بیمه‌گذاران دارای ذخایر ریاضی پرداخت خواهد شد.