برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه

شرکت برنامه‌ای در حال حاضر برای افزایش سرمایه ندارد.