اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار

شرکت تاکنون هیچگونه اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر ابزارهای پولی جهت تامین سرمایه منتشر ننموده است. و برنامه‌ای برای صدور و جذب سرمایه از طریق ابزارهای مالی و پولی ندارد.