عنوان
نسبت توانگری مالی شرکت
نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی
برنامه های ورود یا خروج شرکت از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس
مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت
طرحهای جدید بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی
اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1395
برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه
نحوه مدیریت ریسک مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه مدیریت ریسک های شرکت از قبیل ریسک های بیمه گری، اعتبار و نقدینگی
سیاست های تقسیم سود به سهامداران
اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت
سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات
گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی
حق بیمه اتکایی واگذاری
گزارش معاملات غیر بیمه ای یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد
سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در شرکت و نحوه انجام وظایف آنها
اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1396