عنوان
ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد
نسبت توانگری مالی شرکت
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1396
سیاست های تقسیم سود به سهامداران
گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی
حق بیمه اتکایی واگذاری
اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی
نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت
میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی
تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی
برنامه های ورود یا خروج شرکت از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس
مشخصات شعب و مراکز پرداخت خسارت
طرحهای جدید بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی
اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک، و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1395
برنامه افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه
نحوه مدیریت ریسک مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت و نحوه مدیریت ریسک های شرکت از قبیل ریسک های بیمه گری، اعتبار و نقدینگی
اطلاعات کارگزاران و ارزیابان خسارت
سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات
گزارش معاملات غیر بیمه ای یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به شرکت تعلق دارد
سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در شرکت و نحوه انجام وظایف آنها
صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی و صورت مالی تلفیقی سال 1397