شرایط عمومي ‌پيشنهادي بیمه‌ عمر زمانی

ماده 1- اساس بیمهنامه

 اين ‌بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار (كه جزو غيرقابل‌ تفكيك ‌بيمه‌نامه است) بين ‌بيمه‌گر و ‌بيمه‌گذار تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهاد كتبي ‌بيمه‌گذار كه ‌بيمه‌گر قبول نكرده و قبل از صدور ‌بيمه‌نامه به ‌بيمه‌گذار اعلام كرده است جزو تعهدات ‌بيمه‌گر محسوب نمي‌‌گردد. در صورتي كه ‌بيمه‌شده و ‌بيمه‌گذار شخص واحد نباشد بيمه‌گذار بايد رضايت كتبي ‌بيمه‌شده و در مورد ‌بيمه‌شده‌اي كه اهليت قانوني نداشته باشد موافقت ولي يا قيم او را به بيمه‌گر ارايه نمايد و گرنه ‌بيمه‌نامه باطل است.

ماده 2- تعاریف و اصطلاحات

بیمهگر: شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در بیمهنامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تعهد می‌کند منافع بیمهنامه را به بیمه‌شده یا استفاده‌کننده(گان) پرداخت نماید.

بيمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که با بيمه‌گر بیمهنامه منعقد مي‌كند و پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید.

تبصره:‌ در صورتیکه بيمه‌گذار و بيمه‌شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بيمه‌شده از طريق امضاي فرم پيشنهاد ضروری است. در مواردی که بيمه‌شده اهلیّت قانونی نداشته باشد، ولی یا قیم قانونی وي به نمايندگي اعلام رضايت مي‌نمايد.

بيمه‌شده: شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع بیمهنامه است و سن، سلامتی و نوع فعاليت وي اساس محاسبه حق بیمه و صدور بیمهنامه می‌باشد.

استفاده‌کننده(گان) (ذینفعان): شخص يا اشخاص حقیقی یا حقوقی است که توسط بيمه‌گذار تعیین می‌شود و بیمهنامه به نفع ايشان منعقد می‌گردد.

تبصره1: درصورتی که بیمه‌گذار و بیمه‌شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بیمه‌شده از طریق فرم پیشنهاد جهت تعیین یا تغییر استفاده‌کننده(گان) ضروری است.

تبصره2: استفاده‌کننده(گان) ممکن است بیش از یک نفر باشد که در این صورت می‌بایست توسط بیمه‌گذار در فرم پیشنهاد سهم و اولویت هر کدام مشخص شود. در صورت عدم تعیین استفاده‌کننده(گان) در بیمهنامه، در صورت فوت بیمه‌شده، منافع بیمهنامه به وراث قانونی بیمه‌شده طبق قانون ارث پرداخت خواهد شد.

موضوع بیمه: عبارت از فوت بيمه‌شده است؛ اجرای تعهدات بیمه‌گر مبنی بر پرداخت سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه‌شده در طول اعتبار بیمهنامه در ازاء انجام تعهدات بیمه‌گذار است.

حق بیمه: وجهی است که با توجه به شرايط بيمه‌شده و در قبال تعهدات بيمه‌گر تعیین می‌شود و ايفاي تعهدات بيمه‌گر منوط به پرداخت آن از سوي بيمه‌گذار است.

سال بیمه‌ای: یک سال بیمه‌ای برابر با یک سال تمام خورشيدي از تاریخ شروع بيمه‌نامه است و هر ساله به همان ترتیب تا پایان اعتبار بیمهنامه ادامه خواهد یافت.

مدت بیمه: عبارت است از مدت زمانی که طبق توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش بیمه‌ای برای بیمه‌شده برقرار می‌باشد.

سرمایه بيمه: مبلغی است که بيمه‌گر تعهد مي‌كند در صورت فوت بيمه‌شده به استفاده‌كننده(گان) پرداخت كند.

انتقال:‌ عبارت است از واگذاري حق استفاده از بيمه‌نامه به بيمه‌گذار ديگر.

تعليق: وضعيت و مدت زماني از بيمه‌نامه است كه طي آن بيمه‎گر هيچ‌گونه تعهدي نسبت به جبران خسارت‌هاي احتمالي پوشش‌هاي بيمه‌اي ندارد.

فسخ: عبارت است از انصراف بیمه‌گر از ادامه بیمهنامه بیمه قبل از تاریخ انقضای بیمهنامه.

فرم پیشنهاد: فرمی که از سوی بیمه‌گر در اختیار متقاضیان بیمه قرار گرفته و در برگیرنده سوالاتی در خصوص اطلاعات فردی، بیمهنامه مورد نظر بیمه‌گذار و بیمه‌شده، وضعیت سلامتی فعلی و سوابق قبلی

بیمه‌شده و تعیین ذینفعان است. 

ماده 3- شروع اعتبار بیمهنامه

تاریخ شروع اعتبار بیمهنامه از ساعت 24 روز واریز حق بیمه مي‎باشد مشروط بر اينكه اولين حق بيمه‌ي تعيين شده در بیمهنامه بيمه پرداخت شده باشد.

تبصره: چنانچه از نظر بيمه‌گذار مطالب مندرج در بيمه‌نامه با موارد توافق شده منطبق نباشد، بيمه‌گذار می‌تواند در صورت عدم تاثیر مالی موارد در هر زمانی تغییرات را طی الحاقیه ای اعمال نماید در صورت تاثیر مالی این موارد، تغییرات باید در سررسید سال بیمه‌ای اعمال شود.

ماده 4- تغيير در شرايط بیمهنامه

هرگونه تغییر در بيمه‌نامه از طریق تقاضای بيمه‌گذار، تایید بيمه‌شده (حسب مورد) و موافقت بيمه‌گر با درج در اوراق الحاقی رسمیت می‌یابد. این اوراق الحاقی جزء لاینفک بیمهنامه است. شروع اعتبار اوراق الحاقی از تاریخ صدور آنها می‌باشد مگر اینکه تاریخ دیگری از سوی بیمه‌گذار درخواست شده و به تایید بیمه‌گر رسیده و در اوراق الحاقی درج شده باشد.

ماده 5- انصراف از بیمهنامه

در صورت انصراف از خريد بيمه‌نامه، بيمه‌گذار مي‎تواند حداكثر تا 30 روز پس از تاریخ شروع اعتبار بیمهنامه مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند و بیمه‌گر موظف به اعاده حق بيمه‌ي دریافتی با کسر هزینه‌های پزشکی، می باشد.

تبصره: در صورت استفاده از مزایای پوشش های تکمیلی طی این 30 روز، امکان فسخ وجود ندارد.

ماده 6- شرط حد اعلاي حسن نیت

1-6- حداعلای حسن نیت بیمه‌گذار و بیمه‌شده

بیمه‌گذار و بیمه‌شده موظف‌اند کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم‌هاي بيمه‌اي، مربوط به سوابق جسمي ‌و رواني بیمه‌شده را در کمال حسن نیت به بیمه‌گر اطلاع دهند. هر گاه این سوابق با معاینه پزشکی به‌عمل آمده قابل تشخیص نباشد و بیمه‌گر به‌ناچار به اظهارات بیمه‌شده قناعت کرده باشد و سپس معلوم گردد اظهارات بیمه‌شده و یا بیمه‌گذار مطابق با حقیقت نبوده و یا از ابراز مطالب موثر بر ارزيابي ريسك در زمان صدور بیمهنامه خودداری شده است، بیمه‌گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از روش‌هاي زیر عمل نماید: 

الف- چنانچه موضوع خلاف واقع قبل از تحقق خطر كشف شود و اهميت موضوع كشف شده به اندازه‌اي باشد که اگر بیمهگر در زمان عقد بیمهنامه از آن مطلع مي‌بود باز هم اقدام به صدور بیمهنامه میکرد، كتمان واقعيت چه عمدي و يا سهوي باشد، بیمهگر حق دارد:

  1. نسبت به فسخ بیمهنامه اقدام نماید؛ يا
  2. بیمه‌نامه را به همان صورت ادامه دهد؛ يا
  3. درصورت موافقت بيمه‌گذار، با دريافت حق بیمه متناسب بيمه‌نامه را ادامه دهد.

ب- چنانچه موضوع خلاف واقع قبل از تحقق خطر كشف شود و اهمیت موضوع کشف شده به درجه‌ای باشد که اگر بیمه‌گر در زمان عقد بیمهنامه از آن مطلع مي‎بود اقدام به صدور بيمه‌نامه نمی‌کرد، بيمه‌گر حق دارد بيمه‌نامه را در موارد كتمان سهوي فسخ و در موارد كتمان عمدي باطل نمايد. در صورت بطلان بيمه‌نامه، حق بيمه‌هاي دريافتي قابل استرداد نمي‎باشد.

ج- چنانچه موضوع خلاف واقع پس از تحقق خطر كشف گردد و ميان موضوع خلاف واقع با تحقق خطر رابطه‌اي وجود داشته باشد، در موارد كتمان عمدي بيمه‎نامه باطل و در موارد كتمان سهوي بيمه‌نامه فسخ مي‌گردد.

آثار فسخ:

در صورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به ‌وسیله نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از دریافت نامه سفارشی توسط بیمه‌گذار شروع می‎شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی و ارزش بازخرید تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.

آثار ابطال:

در صورت ابطال، بیمه‌نامه باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت، حق بیمه دریافتی بابت سرمایه فوت تا انتهای قرارداد از بیمه‌گذار مطالبه و ارزش بازخرید به وی مسترد می‌گردد.

2-6- شرط حد اعلاي حسن نیت بیمه‌گر

بيمه‌گر موظف است با کمال حسن نیت تمامي اطلاعات لازم درباره بیمهنامه بيمه عمر را به‌همراه نكات و ويژگي‌هاي آن، چه به‌صورت كتبي و چه به‌صورت شفاهي، در اختيار بيمه‌گذار قرار دهد.

ماده 7- نفع بيمه‌اي

ميان بيمه‌گذار با بيمه‌شده مي‌بايست يك رابطه خويشاوندي نزديك (همسر، والدين، فرزند، اجداد، خواهر، برادر و كفيل حقوقی) و يا يك رابطه تجاري و مالي وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌اي كه فوت بيمه‌شده موجد زيان معنوي يا مادي (يا هر دو) براي بيمه‌گذار باشد.

تبصره 1: در صورتيكه بيمه‌گذار كفيل حقوقی بيمه‌شده باشد، کفیل حقوقی نمی‎تواند استفاده‌كننده‎ي سرمايه فوت باشد.

تبصره 2: در صورتي كه ميان بيمه‌گذار و بيمه‎شده يك رابطه تجاري و مالي برقرار باشد، سرمايه فوت نبايد از مبلغ زيان بيمه‌گذار در صورت فوت بيمه‎شده بيشتر باشد.

ماده 8- حق بیمه

1-8- نحوه پرداخت حق بیمه

حق بيمه مي‌تواند به‌صورت يكجا يا سالانه محاسبه و پرداخت شود.

2-8- تعدیل حق بیمه

بيمه‌گذار می‌تواند به انتخاب خود و با موافقت بيمه‌گر سرمايه بیمه را تغيير دهد. در اين صورت، حق بيمه مطابق با سرمايه تغيير مي‎كند و جدول تعهدات جدید ملاک عمل قرار ميگيرد.

3-8- مهلت پرداخت حق بیمه

اقساط حق بیمه بايد باید در سررسید پرداخت شود. پس از گذشت 30 روز از آخرین قسط سررسیدشده بیمه نامه به صورت خودکار تعلیق خواهد شد. پس از گذشت این 30 روز، در صورت پذیرش بیمه گر، بیمه گذار می تواند با پرداخت مجدد حق بیمه، بیمه نامه را ادامه دهد.

ماده 9- منافع بیمه در صورت فوت

عبارت است از سرمایه فوت طبق جدول تعهدات كه پس از کسر هر گونه بدهی قبلی بيمه‌گذار، به استفاده‌كننده يا استفاده‌کنندگان پرداخت مي‌شود.

ماده 10- مهلت و نحوه پرداخت منافع بیمه

در صورت فوت بيمه‌شده و ارائه کلیه مدارک لازم توسط بيمه‌گذار يا استفاده‌كننده(گان) يا وكلاي قانوني آنها، بيمه‌گر موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک و اطمینان از صحت آنان و در قبال دریافت رسید، سرمایه فوت را به استفاده‌کننده(گان) پرداخت نماید.

تبصره 1: در صورتي‌كه پرداخت سرمايه فوت پس از تكميل مدارك مثبته، از سوي بيمه‌گر بيش از يك ماه به تاخير افتد، طبق حكم ماده 522 آيين دادرسي مدني به سرمايه فوت سود تعلق مي‌گيرد.

تبصره 2: در صورت فوت بيمه‌شده، بيمه‌گذار يا استفاده‌كننده(گان) بايد مراتب را با ذكر علت حداكثر ظرف يك ماه از تاریخ فوت کتباً به اطلاع بیمه‌گر برسانند مگر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.

ماده 11- مدارک لازم جهت پرداخت منافع فوت

 اسناد و مدارک لازم جهت پرداخت منافع بیمه در صورت فوت عبارتند از:

1-بيمه‌نامه و اوراق الحاقی پيوست‎ آن؛

2-مدارك رسمي فوت نظير شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه‌شده يا خلاصه رونوشت وفات؛

3-گواهی فوت تایید شده از سوی ادارات ثبت احوال و یا کنسولگری‌های سفارت ایران در خارج از کشور؛

4-نظریه و مدارك پزشکي مركز درماني یا پزشک قانونی در مورد علت فوت؛

5-در صورت فوت ناشي از حادثه، گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع قانوني ذي‌صلاح آماده شده باشد؛

6-گواهی انحصار وراثت (در مواردی که استفاده‌کننده(گان) در بیمهنامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد).

7- مدارک شناسایی مربوط به استفاده کننده یا استفاده کنندگان

تبصره 1: بیمه‌گر حق دارد با هزینه استفاده‌کننده(گان) هرگونه اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه یا خود تهیه نماید.

تبصره 2: درصورتی که بیمه‌گذار یا استفاده‌کننده(گان) تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهد، بیمه‌گر می‌تواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تکالیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود کسر نماید.

ماده 12- استفاده‌کنندگان

1-12- تعیین استفاده‌کنندگان

 بيمه‌گذار بايد استفاده‌كننده(گان) حقیقی یا حقوقی را در صورت فوت بيمه‌شده تعیین نموده و مشخصات، نسبت، اولويت و سهم هر یک از استفاده‌کنندگان را کتباً به بيمه‌گر اطلاع دهد.

تبصره1: در صورت عدم تعیین استفاده‌کننده(گان) و فوت بیمه‌شده، وراث قانونی بيمه‌شده به‌عنوان استفاده‌کننده(گان) محسوب شده و سهم هر یک از آنان براساس قانون ارث تعیین ميگردد.

 

2-12- تغییر استفاده‌کنندگان

 هر گونه تغییر در استفاده‌كنندگان، اولويت و یا سهم آنها در مدت اعتبار بيمه‌نامه، با درخواست کتبی بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌شده و یا ولی قانونی وی امکان‌پذیر است.

 

ماده 13- انتقال بيمه‌نامه

بيمه‌گذار مي‌تواند با موافقت كتبي بيمه‌شده و بيمه‌گر، با صدور الحاقيه توسط بيمه‌گر، بيمه‌نامه را به بيمه‌گذار ديگري منتقل نمايد. كليه ديون بيمه‌نامه تا تاريخ انتقال، به عهده انتقال دهنده مي‎باشد.

تبصره 1:‌ در صورت انتقال بيمه‌نامه، بيمه‌شده قابل تغيير نمي‎باشد.

تبصره 2: در شرايطي كه بيمه‌گذار و بيمه‌شده شخص واحدي نباشند، در صورتي كه بيمه‌گذار فوت كند و يا بیمهنامه بيمه را به ديگري منتقل نمايد، چنانچه ورثه يا منتقل‌اليه کلیه تعهداتی که به موجب بیمهنامه به عهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا نمایند، بیمهنامه به نفع ورثه یا منتقل الیه معتبر باقی می ماند. با اين حال، ورثه يا منتقل‌اليه مي‌توانند بیمهنامه را طبق شرايط عمومي بيمه‌نامه فسخ نمايند.

تبصره 3: در صورت انتقال بیمه‌نامه، اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند، هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هرگاه یکی از آنها حق بیمه سهم خود را نپردازد، هیچ یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزایای بیمهنامه را نخواهند داشت.

ماده 14- استثنائات

موارد زیر مشمول بیمه نمی‌باشد و در صورت تحقق خطر فوت، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت بیمهنامه ندارد و بیمهنامه از زمان فوت بيمه‌شده منفسخ مي‌گردد. در موارد انفساخ، حق بيمه مدت منقضي شده براساس تعرفه روزشمار محاسبه مي‌شود.

1-14- خودکشی       

 هر گاه بيمه‌شده در دو سال اول بيمه‌نامه خودکشی نماید و اين مساله توسط مراجع درمانی یا مراجع قانوني (حسب مورد) تاييد شده باشد، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد.

در صورتي‌كه بعد از گذشت دو سال از شروع اعتبار بيمه‌نامه، بيمه‌شده خودكشي نمايد، تمامي سرمايه فوت به استفاده‌كننده پرداخت مي‌گردد.

2-14- قتل بيمه‌شده به‌وسیله بيمه‌گذار یا استفاده‌كننده(گان)

1-2-14- در صورتی که اثبات شود بيمه‌گذار به‌صورت عمدي به شكل مستقيم يا غير مستقيم در مرگ بيمه‌شده دخالت داشته است، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد.

2-2-14- در صورتی که اثبات شود استفاده‌كنندگان به‌صورت عمدي به شكل مستقيم يا غير مستقيم در مرگ بيمه‌شده دخالت داشته‌اند، سهم آنان از منافع فوت قابل پرداخت نمی‌باشد. سهم سایر استفاده‌كنندگان به نسبت مندرج در بيمه‌نامه قابل پرداخت مي‌باشد.

3-14- فعالیت‌ها و مسافرت‎هاي غیر عادی و خطرناک

 چنانچه فوت بيمه‌شده ناشي از مسافرت غير عادي يا فعاليت‌هاي غير عادي و خطرناك باشد، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد.

تبصره 1: پرواز هوایی جز در مواردی که بيمه‌شده به‌عنوان یک مسافر عادی با خرید بلیط اقدام به پرواز در خطوط هوایی تجاری مجاز نموده و نام وی به‌عنوان مسافر عادی در لیست مسافران ثبت شده باشد و سفر دريايي با خطوط دريايي تجاري غير مجاز از مصاديق مسافرت‌هاي غير عادي است.

تبصره 2: هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه (هوایی، زميني، ریلی و دریایی) در مسابقات و سفرهاي اکتشافی و هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدایت کایت يا سایر وسایل پرواز بدون موتور، شكار و ورزش‌هاي رزمي و حرفه‌اي، از مصاديق فعاليت‌هاي خطرناك است.

4-14- مشاغل خطرناک

 چنانچه شغل بيمه‌شده به تشخیص بيمه‌گر خطرناک محسوب شود، بيمه‌نامه صرفاً همراه با الحاقیه استثنائات شغلی قابل صدور مي‌باشد. يعني حوادث حين كار با حق بيمه عادي قابل پوشش نبوده و تنها با پرداخت حق بيمه اضافي متناسب با خطر شغلي، قابل پوشش مي‎باشند. در صورتي كه بيمه‌شده بعد از تاريخ شروع بيمه‎نامه شغل خود را به يكي از مشاغل خطرناك تغيير دهد، مكلف است موضوع را به شركت بيمه اعلام نمايد. در اين صورت، حسب مورد، بيمه‌گر مي‌تواند اقدام به افزايش حق بيمه، صدور الحاقيه و يا حتي فسخ بیمهنامه نمايد.

5-14- اعمال خلاف قانون

چنانچه بيمه‌شده در اثر مباشرت، مشارکت و يا معاونت در فعالیت‌های مجرمانه فوت کند، بيمه‌گر هیچگونه تعهدی برای پرداخت سرمایه فوت ندارد.

6-14- جنگ

در صورتی که بيمه‌شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامي‌ در مقابل نیروهای مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد. عملیات پلیسی از هر قبیل در ردیف عملیات نظامي ‌محسوب نميشود.

تبصره: چنانچه بيمه‌شده در محلی که رسماً شرایط جنگي اعلام شده است فوت کند، پرداخت سرمایه فوت منوط به ارائه دلایل کافی از سوي بيمه‌گذار يا استفاده‌كننده مبنی بر عدم تاثیر مستقیم جنگ بر فوت بيمه‌شده است. در صورت عدم ارائه شواهد کافی، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد.

7-14- اعزام به عمليات جنگي

چنانچه بيمه‌شده به‌عنوان نظامي يا در تشكيلات نظامي به عمليات جنگي اعزام شود، بيمه‌نامه از تاريخ اعزام وي به حالت تعليق در خواهد آمد حتي اگر بيمه‌گر در اثر عدم اطلاع از وضعيت بيمه‌شده به دريافت حق بيمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتي فوت رخ دهد، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت نداشته و حق بيمه‌هاي اضافي دريافتي از تاريخ تعليق را مسترد مي‌نمايد.

تبصره: بيمه‌نامه معلق مي‌تواند سه ماه پس از خاتمه عمليات جنگي و بازگشت بيمه‌شده به وضعيت قبلي، با درخواست بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر به وضعيت عادي تبديل گردد.

8-14- تشعشعات هسته‌ای

چنانچه بيمه‌شده در اثر انفجار و یا تشعشعات هسته‌ای و یا آلودگی‌های شیمیایی و بیولوژیکی ناشی از آن فوت کند، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد.

9-14- استعمال دارو، مواد مخدر یا محرک

چنانچه بیمه‌شده در اثر استعمال دارو، مواد مخدر یا محرک بدون تجویز پزشک فوت کند، بیمه‌گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت ندارد.

ماده 15- مفقود شدن بيمه‌نامه یا قبوض پرداختی حق بیمه

در صورت فقدان بيمه‌نامه و یا قبوض رسید حق بیمه، بيمه‌گذار می‌بایست بلافاصله و کتباً مراتب را به بيمه‌گر اطلاع دهد تا بيمه‌گر پس از اطمینان یافتن از مفقود شدن آنها، المثنی صادر نمايد و در اختیار بيمه‌گذار بگذارد. در غیر این صورت عواقب آن  برعهده بيمه‌گذار می‌باشد.

ماده 16- خاتمه بيمه‌نامه

 بيمه‌نامه در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر خاتمه می‌یابد:

  1. فوت بيمه‌شده؛
  2. سررسید بيمه‌نامه؛
  3. عدم رفع تعلیق در زمان مقرر از بيمه‌نامه‌ي تعلیق شده؛
  4. ابطال بيمه‌نامه.

ماده 17- برقراری مجدد بيمه‌نامه پس از تعلیق و یا فسخ

پس از تعلیق یا فسخ بيمه‌نامه، 365 روز فرصت دارد برقراری مجدد بيمه‌نامه را درخواست نماید که در صورت موافقت بيمه‌گر، بيمه‌نامه از تاریخ مذکور در الحاقیه مربوط با شرایط زیر مجدداً شروع ميشود (بدیهی است در زمان تعلیق، بیمه‌گر هیچگونه تعهدی نسبت به پوششهای بیمه‌ای نخواهد داشت):

1-17- بيمه‌گر پس از بررسی پرسشنامه تکمیل شده مربوط به رفع تعلیق، عدم تغییر در شرایط رواني و جسمي ‌بيمه‌شده را تایید کند؛

2-17- هزینه‌های احتمالی هر گونه بررسی پزشکی در این حالت برعهده بيمه‌گذار است؛

3-17- هزینه‌های مقرر برای یک سال از تاریخ صدور مجدد باید به‌صورت یکجا پرداخت گردد.

ماده 18- ﭘﻮﺷﺶ اﺗﺒﺎع ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ 

ﺧﺴﺎرت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ داراي ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

 

ماده  19 - نشانی قانونی، تغییر محل اقامت بيمه‌گذار یا نماینده وي در ایران

نشانی بيمه‌گذار يا نماينده وي به ترتیبی که در پیشنهاد بیمه زندگی نوشته و امضاء کرده است، نشانی قانونی او محسوب شده و مکاتبات بيمه‌گر به همان نشانی ارسال مي‌شود.

در صورتی که بيمه‌گذار محل اقامت خود را تغییر دهد، موظف است که نشانی محل اقامت جدید خود را کتباً به اطلاع بيمه‌گر برساند.

هرگاه بيمه‌گذار خارج از ایران اقامت نماید، باید یک نفر را كه مقیم ایران است به‎‌عنوان نماينده به بيمه‌گر معرفی کند تا نامهها و اطلاعات مربوط را به عنوان و نشانی وي ارسال نماید.

در صورت عدم توجه بيمه‌گذار به رعایت این مقررات، آخرین نشانی اعلام شده‌ي بيمه‌گذار در ایران معتبر تلقی مي‌گردد.

ماده 20 - حریم خصوصی

شركت بيمه تعهد مي‌نمايد كه از اطلاعات خصوصي بيمه‌گذار، بيمه‌شده و استفادهكننده(گان) جز در موارد قانوني مرتبط با حرفه بيمه‌گري استفاده نكند.

ماده  21 - نحوه حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات موضوع این بيمه‌نامه ابتدا از طریق مذاكره و سپس داوری حل و فصل مي‌شود. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل نشد، هر یک از طرفین، فردي را به‌عنوان داور انتخاب مي‌كنند و اين دو نيز به‌نوبه‌ي خود فرد سومي را به‌عنوان سرداور برمي‌گزينند. تصمیم اکثریت لازم‌الاجرا تلقي مي‌گردد. پرداخت هزینه داور اختصاصی هر طرف برعهده همان طرف می‌باشد و هزینه سرداور، به تساوي توسط طرفین پرداخت میگردد.

 اختلافاتي که به موجب قانون قابل داوری نمیباشد، در دادگاههای عمومي ‌و مطابق با قواعد صلاحیت محلی مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده  22 - ماده قانون حاکم

برای حل و فصل اختلافات ناشی از این بيمه‌نامه یا مربوط به آن، به ترتیب به بیمهنامه مابین طرفین، قانون و مقررات بيمه‌اي، عرف مسلم بيمه‌ای و قوانين ایران استناد مي‌شود.

ماده  23 - مدت مرور زمان

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از این بيمه‌نامه، دو سال از تاریخ حادثه منشاء دعوی است.

ماده  24 - موارد درج نشده یا مبهم

کلیه موارد درج نشده و یا مبهم در این بيمه‌نامه تابع قانون بیمه، آئین‌نامه‌های مصوب شورایعالی بیمه و قوانين و مقررات مصوب ساير مراجع قانونی كشور می‌باشد.

ماده 25 – پاسخگوئی به بيمه‌گذار

بیمه‌گذار و یا استفاده‎کننده(گان) می‌توانند برای اطلاعات بيشتر و طرح سوالات یا ابهامات خود در مورد بیمهنامه بیمه با شماره تلفن‌هایي كه به همين منظور از سوي شركت اعلام مي‌گردد، تماس بگیرند و شرکت بیمه موظف به ارائه پاسخ‌های مناسب و همچنين، اطلاع‌رساني مناسب از طريق سامانه می‌باشد.

ماده  26 - تائید رویت شرایط عمومي‌ توسط بيمه‌گذار

 بیمه‌گر موظف است کلیه مواد شرایط عمومي را به رویت بيمه‌گذار برساند و امضاء بيمه‌گذار را در قالب عبارت ذیل اخذ نماید:

" شرایط عمومي ‌اعلام شده خوانده شد و مورد تائید اینجانب ..........................  مي‌باشد

امضاء بيمه‌گذار "