در تاریخ 1397/9/11 مبلغ 6،347،000،000 و در مجموع از ابتدای فراخوان اعلامی مبلغ 25،893،500،000ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.