در تاریخ 1397/9/13 مبلغ 651،283،500 و در مجموع از ابتدای فراخوان اعلامی مبلغ 32،754،669،500 ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.