در تاریخ 1397/9/12 مبلغ 5،906،250،000 و در مجموع از ابتدای فراخوان اعلامی مبلغ 32،103،386،000 ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.