در تاریخ 1397/9/10 مبلغ 18،021،500،000 ریال توسط سهامداران بابت تادیه الباقی سرمایه شرکت "بیمه زندگی خاورمیانه" پرداخت گردید.