جدول چکاپ متقاضیان بیمه عمر با توجه به میزان سن و سرمایه ی فوت مورد درخواست ایشان به شرح زیر می باشد :

 

سرمایه فوت (میلیون تومان)

سن

1-15

16-30

31-50

51-75

76 به بالا

       صفر تا   1   

-

C

C

C

C

1   تا   5    

-

-

-

C

C

6   تا  40

-

-

-

-

B-C

       41  تا  50

-

-

A-B-D

A-F

A-E-F

51  تا  60 

-

A-D

A-F

A-E-F-G

A-E-F-G

      61   تا  70

A

A-B-D

A-E-F

A-E-F-G

A-E-F-G

      71   تا  80

A-B-D-E

A-B-D-E

A-B-E-F-G

A-B-E-F-G

A-B-E-F-G

 

 

 

 

 

A آزمایش خون

B- معاینه پزشکی

C- معاینه تخصصی کودکان

D- نوار قلب

E- ماموگرافی پاپ اسمیر PSA

F-تست ورزش

G- اکوکاردیوگرافی