طی حکمی از سوی "دکتر خلیل حسن زاده کمند" مدیرعامل "بیمه زندگی خاورمیانه، معاون "فناوری اطلاعات و توسعه بازار" منصوب شد.

براساس این حکم مهندس "مهدی نوروزی" از مدیران باسابقه صنعت بیمه به عنوان "معاون فناوری اطلاعات و توسعه بازار" شرکت بیمه زندگی خاورمیانه انتخاب گردید.