در اجرای مفاد ماده 5 اساسنامه شرکت در خصوص تأدیه مبلغ باقی‌مانده هر سهم، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام) می‌رساند به موجب مصوبه مورخ 26/08/1397 هیأت‌مدیره شرکت مقرر گردید مبلغ 500 ریال به ازای هر سهم، از سهامداران محترم مطالبه گردد.

لذا از سهامداران محترم تقاضا می‌شود از تاریخ 1397/9/8 لغایت 1397/9/22 نسبت به واریز بدهی خود به میزان 500 ریال به ازای هر سهم به حساب شماره 100710810707073123 (شماره شبا: IR350780100710810707073123) نزد بانک خاورمیانه شعبه بخارست کد 1007 یا از طریق کلیه دستگاههای خودپرداز به شماره کارت 6963-1001-4770-5859 به نام شرکت بیمه زندگی خاورمیانه اقدام نمایند و رسید واریز وجه را به همراه مشخصات کامل سهامدار و اطلاعات تماس به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ششم، پلاک 7 (شماره تماس: 02141363200) ارائه یا به شماره‌های 88734483 یا 88731183 فکس و یا به پست الکترونیکی شرکت به نشانی saham@melico.ir ارسال نمایند.

ضمناً توجه سهامداران محترم به مفاد مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر تعلق خسارت دیرکرد به مبلغ مورد مطالبه و اختیار شرکت جهت فروش سهام متعلق به سهامدارانی که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند، جلب می‌گردد.

 

هیأت مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)