مدیران اجرایی
نام تصویر سمت ایمیل
خلیل حسن‌زاده کمند مدیرعامل h.hasanzadeh@melico.ir
محمدمهدی نیری معاون مدیرعامل در امور سرمایه‌گذاری و پشتیبانی m.nayeri@melico.ir
احمد سازگار معاون فنی a.sazegar@melico.ir
تابان شجاعی معاون مدیر فنی t.shojaei@melico.ir
محمدرضا صدوقی مدیر امور شعب و نمایندگان m.saduqi@melico.ir
حمید دادپوری مدیر مالی m.dadpouri@melico.ir
محمدمهدی تربتی مدیر محاسبات فنی و توسعه محصول m.torbati@melico.ir
نیلوفر آریازاد رئیس اداره آموزش نمایندگان و توسعه بازار n.ariazad@melico.ir
مجید فاضلی رئیس اداره سرمایه انسانی m.fazeli@melico.ir
مهدی شیرخان رئیس اداره ارتباطات m.shirkhan@melico.ir
جواد نساج‌پور رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی j.nassajpour@melico.ir