مشخصات بیمه گذار
مشخصات بیمه نامه:
مشخصات بیمه شده:
اطلاعات بیمه شده با بیمه گذار یکسان می باشد
سوالات پزشکی:افراد ذینفع:
در صورتی که هیچ فرد ذینفعی انتخاب نگردد وراث قانونی ذینفع این بیمه نامه خواهند بود
کد ملی سال تولد نام خانوادگی نسبت حذف
افزودن سطر به جدول