در روش اینترنتی فروش بیمه نامه زندگی ویژه ایام نوروز (طرح بنفشه) بیمه گذار موظف به اخذ رضایت کتبی بیمه شده در خصوص این بیمه نامه می باشد. در خصوص افراد تحت تکفل زیر 18 سال صرفا ولی می تواند باشد.
توجه: طبق اصل حد اعلای حسن نیت، بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعاتی را که در این فرم تکمیل می نماید با کمال درستی و صداقت اظهار کند و در غیر این صورت مطابق قوانین و ضوابط مربوط عمل خواهد شد.
مشخصات بیمه گذار
مشخصات بیمه نامه:
مشخصات بیمه شده:
اطلاعات بیمه شده با بیمه گذار یکسان می باشد
سوالات پزشکی:افراد ذینفع:
در صورتی که هیچ فرد ذینفعی انتخاب نگردد وراث قانونی ذینفع این بیمه نامه خواهند بود
کد ملی سال تولد نام خانوادگی حذف
افزودن سطر به جدول